Betalings voorwaarden

Art. 1 – Betalingsvoorwaarden
1.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur. Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is deze betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum.
1.2 De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling.

1.3 De factuur wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, bij gebreke aan schriftelijk protest middels ter post aangetekende brief binnen de 8 dagen na factuurdatum. Geen protest kan nog worden aanvaard na deze termijn.
1.4 Het protesteren van de factuur ontheft de klant niet van zijn verplichting de factuur te betalen op zijn vervaldag.

1.5 Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W., een verwijlsintrest verschuldigd zijn. Ongeacht of de klant een particulier, dan wel een handelaar is, is de toepasselijke intrestvoet 12 % op jaarbasis, zonder dat deze evenwel lager kan zijn dan de intrestvoet zoals bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
1.6 Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo tevens worden verhoogd met 10 % op het openstaande bedrag, met een minimum van 85,00 EUR, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- en/of gerechtskosten. heydays” behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schade te bewijzen.
1.7 Elke gedeeltelijke betaling van de klant zal eerst worden toegerekend op de kosten, vervolgens op de intresten en tot slot pas op de hoofdsom.
1.8 De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.

1.9 Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling heydays” het recht om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die zij zou hebben ten aanzien van de klant.
1.10 Ingeval van niet-betaling van de factuur, behoudt heydays” zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en ieder order of lopend contract zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de klant.

1.11 Indien er bij heydays” op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt heydays” zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt heydays” zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten gunste van de klant te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 %, onverminderd het recht van heydays” om een hogere schade te bewijzen.

Art. 2 – Nietigheden
De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze voorwaarden strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Art. 3 – Rechtskeuze en bevoegde rechtbank
3.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen heydays” en de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
3.2 Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde rechtbanken alwaar de zetel van heydays” is gelegen. heydays” behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.