Algemene voorwaarden

Art. 1 – Algemene gegevens over de onderneming
Maatschappelijke benaming: heydays” productions, hierna heydays” genoemd
Rechtsvorm: CommV
Maatschappelijke zetel: Kapellestraat 106, 9800 Deinze
Ondernemingsnummer: 0778.279.894
Art. 2 – Toepasselijke voorwaarden
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, worden de wederzijdse rechten en plichten van partijen uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden. heydays” verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden voorkomend op geschriften van de klant.
Art. 3 – Offertes

 • 3.1 Een offerte van heydays” is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.
 • 3.2 De prijs en de beschrijving van de uit te voeren opdracht vermeld in de offerte zijn louter indicatief.
 • 3.3 Indien de offerte is gebaseerd op informatie verstrekt door de klant, staat uitsluitend de klant in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
 • 3.4 De geldigheidsduur van offertes is deze zoals erop vermeld. Indien de offerte geen vermelding van geldigheidsduur bevat, bedraagt deze 30 dagen.

Art. 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelbon of offerte zowel door de klant als door een persoon bevoegd om heydays” te verbinden is ondertekend, dan wel door een begin van uitvoering van de overeenkomst door heydays”.
Art. 5 – Uitvoeringstermijnen

 • 5.1 De door heydays” opgegeven uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief.
 • 5.2 Vertragingen in de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding ten voordele van de klant.

Art. 6 – De prijs

 • 6.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, worden de bestellingen gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de offerte of bestelbon.
 • 6.2 De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W.
 • 6.3 Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van heydays” valt steeds ten laste van de klant.
 • 6.4 heydays” behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen, indien na de bestelling door de klant, één of meer kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

Art. 7 – Wijziging/intrekking van opdrachten

 • 7.1 Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is heydays” gerechtigd de termijn en/of de prijs pro rata aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 • 7.2 Indien een opdracht door de klant wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel
 • verschuldigd, alsook een vergoeding op basis van het op dat ogenblik geldende uurtarief voor reeds
 • uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. heydays” stelt het reeds uitgevoerde
 • werk, indien gewenst, ter beschikking van de klant. heydays” is niet aansprakelijk voor de kwaliteit
 • van niet-afgewerkte producten.
 • 7.3 Indien heydays” voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan heydays” de
 • klant een vergoeding van 50% van de prijs voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht aanrekenen.

Art. 8 – Uitvoering door derden
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft heydays” het recht een
opdracht door een derde te laten uitvoeren.
Art. 9 – Verplichtingen van de klant

 • 9.1 De klant verbindt er zich toe de uitvoering van de opdracht door heydays” mogelijk te maken en daartoe alle noodzakelijk informatie aan heydays” te bezorgen.
 • 9.2 De klant zal heydays” voldoende inlichten over het doel van de opdracht.
 • 9.3 heydays” kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd door heydays” omdat de klant niet alle nodige informatie ter beschikking stelt.

Art. 10 – Vertrouwelijkheid

 • 10.1 heydays” zal alle door de klant ter beschikking gestelde informatie strikt vertrouwelijk
  behandelen.
 • 10.2 heydays” zal zijn medewerkers en freelancers tot geheimhouding verplichten.
 • 10.3 heydays” is niet onderworpen aan enige vergunningstelsel en toezichthoudende autoriteit.
 • 10.4 heydays” oefent geen gereglementeerd beroep uit.
 • 10.5 heydays” is niet onderworpen aan enige specifieke gedragscode en is niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting.
 • 10.6 heydays” maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.
 • 10.7 heydays” is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkersen freelancers, indien heydays” deze schending niet heeft kunnen verhinderen.

Art. 11 – Klachten

 • 11.1 Klachten met betrekking tot de door heydays” uitgevoerde opdracht moeten door de klant steeds gemeld worden middels ter post aangetekende brief binnen de 10 dagen na uitvoering van de opdracht, zo niet wordt de uitgevoerde opdracht geacht voorbehoudsloos te zijn aanvaard door de klant.
 • 11.2 Het formuleren van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten.
 • 11.3 Indien de klacht gegrond is, is heydays” gerechtigd het geleverde of uitgevoerde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen. Indien heydays” redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs toekennen.

Art. 12 – Overmacht

 • 12.1 Indien heydays” wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van de overmacht, dan wel definitief, op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 • 12.2 Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen en/of materialen, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij heydays”, hetzij bij een van haar leveranciers en/of onderaannemers.

Art. 13 – Persoonsgegevens

 • 13.1 De klant geeft de toelating aan heydays” om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand.
 • 13.2 Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door heydays” aangeboden producten en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen heydays” en de klant.
 • 13.3 De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van heydays” meer wenst te ontvangen, dient de klant heydays” daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Kosten voor wijzigingen aan de oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, kunnen steeds worden aangerekend aan de klant.

Art. 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 14.1 heydays” is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan heydays” toerekenbare tekortkoming. heydays” is nooit aansprakelijk voor alle andere vormen van gevolgschade.
 • 14.2 heydays” is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de door de klant ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst terbeschikkinggestelde documenten, informatie of informatiedragers.
 • 14.3 heydays” is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door heydays” geleverde bestanden of informatiedragers.
 • 14.4 De klant vrijwaart heydays” tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van heydays” bestaat.

Art. 15 – Verzekering

 • 15.1 heydays” is met ingang van 12-05-2017 verzekerd voor haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid onder polisnummer 99590109 afgesloten bij AG Insurance NV, met maatschappelijke zetel te E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.
 • 15.2 De voormelde aansprakelijkheidspolis verleent geografische dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid.
 • 15.3 In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van heydays” per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

Art. 16 – Auteursrechten

 • 16.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt heydays” het auteursrecht op door heydays” vervaardigde video’s, audio’s, presentaties, digital worksheets, online trainingen en andere digitale producten.
 • 16.2 De klant vrijwaart heydays” tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 17 – Ontbinding
heydays” is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, WCO of liquidatie van het bedrijf van de klant, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. heydays” kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen. 19.2 In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 %, onverminderd het recht van heydays” om een hogere schade te bewijzen.
Art. 18 – Nietigheden
De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze voorwaarden strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.
Art. 19 – Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

 • 20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen heydays” en de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • 20.2 Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde rechtbanken alwaar de zetel van heydays” is gelegen. Heydays” behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.